ชื่อ-สกุล : ม.ณภัทร น้อยคำแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานลูกเสือและเนตรนารี , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...