ชื่อ-สกุล : มิสกัญญารัตน์ แก่นนอก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...