ชื่อ-สกุล : มิสปัทมาภรณ์ ประจวบสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานวิชาการปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ( โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ )

more...