ชื่อ-สกุล : มิสนงนุช ชำนาญกิจ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

more...