ชื่อ-สกุล : มิสประภัสสร สมศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานวิชาการปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...