ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งอรุณ พงษ์ผือฮี

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

more...