ชื่อ-สกุล : ม.สมบูรณ์ สุขชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Science (eLearning Methodology) ( Assumption University of Thailand )

more...