ชื่อ-สกุล : ม.พิทักษ์ จันทรบุตร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานวัดและประเมินผล , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...