ชื่อ-สกุล : ม.ตระการ แสนแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานนักเรียนประจำและนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารการศึกษา ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

more...