ชื่อ-สกุล : มิสคณิตตา ประสิทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานวิชาการปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( คบ ) ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา )

more...