ชื่อ-สกุล : มิสวนิชา สืบสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานการเงิน บัญชี งบประมาณ และธนาคารโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูนครราชสีมา )

more...