ชื่อ-สกุล : มิสพนิดา แก่นสำโรง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การจัดการทั่วไป ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...