ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งอรุณ สุขชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานอภิบาลและศาสนาสัมพันธ์ , งานวิชาการปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา )

more...