ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งอรุณ สุขชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้นปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...