ชื่อ-สกุล : มิสปราณี มิ่งศิริ

สังกัดหน่วยงาน : งานวิชาการปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครูเลย )

more...