ชื่อ-สกุล : มิสอุทัย เป้าประจำเมือง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานการเรียนการสอนและนิเทศ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา )

more...