ชื่อ-สกุล : มิสอรุณรัตน์ ม่วงมณี

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานระเบียบวินัยและสวัสดิภาพนักเรียน , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตร๊ ( สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี )

more...