ชื่อ-สกุล : ม.ประสิทธิ์ ติ่นหญีต

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี )

more...