ชื่อ-สกุล : มิสปนัดดา จิณวงศ์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิเทศศาตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...