ชื่อ-สกุล : มิสขัตติยา ปฏิภาณพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานวัดและประเมินผล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครราชสีมา )

more...