ชื่อ-สกุล : มิสทัศนีย์ พิมพ์ปรุ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...