ชื่อ-สกุล : มิสปราณี แนบพุดซา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานหลักสูตร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...