ชื่อ-สกุล : มิสณัฐปภัสร์ พรหมโสดา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานอนามัยโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครราชสีมา )

more...