ชื่อ-สกุล : ม.เสนีย์ ศิริสวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ดนตรี(ดนตรีศึกษา) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...