ชื่อ-สกุล : มิสทัศนีย์ ช้อนขุนทด

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานกิจกรรมภายใน ภายนอก , งานชมรมและบำเพ็ญประโยชน์ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คม. ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...