ชื่อ-สกุล : ม.กิตติศักดิ์ เดินสันเทียะ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานศูนย์เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...