ชื่อ-สกุล : มิสจิณห์นิภา ชูใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานแนะแนวและทุนการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ )

more...