ชื่อ-สกุล : มิสปิยมาศ คำหล้า

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วิชาโท เคมี ( สถาบันราชภัฎนครราชสีมา )

more...