ชื่อ-สกุล : มิสเพลินพิศ กาจณรงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...