ชื่อ-สกุล : มิสเพลินพิศ กาจณรงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...