ชื่อ-สกุล : มิสพรชฎา ประมูลจักโก

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ )

more...