ชื่อ-สกุล : ม.อดิศักดิ์ สลางสิงห์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานระดับชั้น , งานสภานักเรียน , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ฟิสิกส์ ( มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )

more...