ชื่อ-สกุล : มิสชัญญานุช บางปา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครราชสีมา )

more...