ชื่อ-สกุล : ภ.พัชรปกรณ์ ลังบุบผา

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารฝ่ายวิชาการ , 2564-งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , 2564-งานนักเรียนประจำ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...