ชื่อ-สกุล : มิสลัดดาวัลย์ พึ่งทอง

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานประชาสัมพันธ์ , 2564-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , 2564-งานประกันคุณภาพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...