รหัสประจำตัว : 2538001

ชื่อ-สกุล : ม.สมบูรณ์ สุขชัย

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : 2561-งานระดับชั้น , 2562-งานบริหารแผนกอาคารสถานที่ , 2562-งานยานพาหนะ , 2563-งานบริหารฝ่ายวิชาการ , 2563-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , 2563-งาน รปภ. , 2563-งานบริหารแผนกอาคารสถานที , 2563-งานบริการอาคารสถานที่ , 2563-งานซ่อมบำรุง , 2563-งานยานพาหนะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Science (eLearning Methodology) ( Assumption University of Thailand )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57300500575552

more...