ชื่อ-สกุล : มิสยุภาพร เทพสุริยานนท์

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , 2564-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , 2564-งานวิเทศสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

more...