ชื่อ-สกุล : มิสยุภาพร เทพสุริยานนท์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

more...