รหัสประจำตัว : 2539013

ชื่อ-สกุล : มิสพนิดา แก่นสำโรง

ฉายา : หนิง

สังกัดหน่วยงาน : 2561-งานบริหารแผนกธุรการ , 2561-งานบริหารแผนกธุรการ , 2561-งานบริหารแผนกธุรการ , 2561-งานบริหารแผนกธุรการ , 2561-งานประชาสัมพันธ์ , 2561-งานประชาสัมพันธ์ , 2562-งานบริหารแผนกธุรการ , 2562-งานทะเบียนสถิติ , 2563-งานบริหารแผนกธุรการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การจัดการทั่วไป ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...