ชื่อ-สกุล : ม.กีรติ ม่วงมณี

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารฝ่ายวิชาการ , 2564-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , 2564-งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC )

more...