ชื่อ-สกุล : มิสปรีย์นันท์ ลองจำนงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานทะเบียนและสถิติ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) วิชาเอกการจัดการทั่วไป ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...