ชื่อ-สกุล : มิสสุภาวดี ตระกูลวงษ์

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...