ชื่อ-สกุล : มิสเกศสุดา บุญฤทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารฝ่ายวิชาการ , 2564-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , 2564-งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คอ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี )

more...