ชื่อ-สกุล : มิสเกศสุดา บุญฤทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี )

more...