ชื่อ-สกุล : ม.จตุรงค์ นัดสันเทียะ

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานระดับชั้น , 2564-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , 2564-งานศูนย์เทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ( วิทยาลัยครูจันทรเกษม )

more...