ชื่อ-สกุล : มิสอุษา ศรีวิเศษ

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจสาขาการการจัดการทั่วไป ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

more...