ชื่อ-สกุล : มิสอุษา ศรีวิเศษ

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจสาขาการการจัดการทั่วไป ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

more...