รหัสประจำตัว : 2544004

ชื่อ-สกุล : มิสณัฐกมล บุญศักดิ์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : 2561-งานระดับชั้น , 2561-งานระดับชั้น , 2561-งานระดับชั้น , 2563-งานบริหารฝ่ายวิชาการ , 2563-งานบริหารแผนก English Program

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต เอกภาอังกฤษ ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...