ชื่อ-สกุล : ม.อธิวัฒน์ ปลอดนุ้ย

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , 2564-งานบริหารแผนกอาคารสถานที่ , 2564-งานผลิตเอกสาร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา )

more...