ชื่อ-สกุล : ม.ภุมรินทร์ รอสูงเนิน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานดนตรีและการแสดง , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต(ดนตรีศึกษา) ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา )

more...