ชื่อ-สกุล : ม.ภุมรินทร์ รอสูงเนิน

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานระดับชั้น , 2564-งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , 2564-งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , 2564-งานดนตรีและการแสดง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต(ดนตรีศึกษา) ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา )

more...