ชื่อ-สกุล : มิสช่อลดา ปานแจ้ง

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครราชสีมา )

more...