ชื่อ-สกุล : มิสช่อลดา ปานแจ้ง

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารแผนก English Program , 2564-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ , 2564-งานประสานงานครูต่างชาติ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครราชสีมา )

more...