ชื่อ-สกุล : มิสสุทิศา อมรดิษฐ

สังกัดหน่วยงาน : งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครราชสีมา )

more...