ชื่อ-สกุล : มิสสุทิศา อมรดิษฐ

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารแผนกการเงิน , 2564-งานพัสดุครุภัณฑ์ , 2564-งานงบประมาณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎนครราชสีมา )

more...