ชื่อ-สกุล : ม.ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบันฑิต โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชมีมา )

more...