ชื่อ-สกุล : ม.ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารฝ่ายปกครอง , 2564-งานสวัสดิภาพ/ความปลอดภัยและจราจร , 2564-งานสารวัตรนักเรียน , 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบันฑิต โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชมีมา )

more...