ชื่อ-สกุล : มิสชฎาพร โฉมประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานระดับชั้น , 2564-งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , 2564-งานนักเรียนประจำ , 2564-งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (วท.บ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...