ชื่อ-สกุล : มิสชฎาพร โฉมประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ , งานนักเรียนประจำและนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (วท.บ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...