ชื่อ-สกุล : มิสจิราวรรณ ปุราเต

สังกัดหน่วยงาน : 2564-งานบริหารฝ่ายวิชาการ , 2564-งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...